MagyarNémetAngolSzlovák

Informácia o ochrane údajov

1. Názov správcu údajov
Názov správcu údajov: Casino Win Kft.
Číslo zápisu správcu údajov v obchodnom registri: 08-09-027987
Sídlo správcu údajov: 9022 Győr, Teleki László utca 17.
Elektronické kontakty správcu údajov: info@casinowin.hu
Evidenčné číslo spravovania údajov: NAIH-115832/2017. 

2. Pravidlá správy údajov
Spravovanie osobných údajov je možné len za účelom realizácie práva alebo splnenia záväzku. Používanie osobných údajov spravovaných spoločnosťou Casino Win Kft. na súkromné účely je zakázané. Správa údajov musí byť vždy v súlade s princípom „viazanosti k účelu”. Casino Win Kft. osobné údaje spravuje len pre zadefinovaný cieľ a len za účelom realizácie práva a splnenia záväzku v takej minimálnej miere a počas takého minimálneho obdobia, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie cieľa. Správa údajov v každej svojej etape musí vyhovieť jej cieľu – a ak cieľ správy údajov zanikol alebo spravovanie údajov z iného hľadiska je protiprávna, údaje sa vymažú. Spoločnosť Casino Win Kft. spravuje osobné údaja len na základe predbežného – v prípade zvláštnych osobných údajov písomného – súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zákona, resp. poverenia podľa zákona. Casino Win Kft. pred zaevidovaním údajov v každom prípade informuje dotknutú osobu o účeloch správy údajov a o právnom základe správy údajov. Zamestnanci spoločnosti Casino Win Kft. vykonávajúci správu údajov u jej organizačných  jednotiek a zamestnanci organizácií, ktoré na základe poverenia Casino Win Kft. sa zúčastňujú na činnostiach správy údajov a realizujú niektorú z činností správy údajov, sú povinní zachovať osobné údaje, o ktorých sa dozvedeli, ako obchodné tajomstvo. Osoby spravujúce osobné údaje a osoby, ktoré môžu mať k osobným údajom prístup, sú povinné dať Vyhlásenie o zachovaní mlčanlivosti.  Záväzky súvisiace s ochranou údajov, ktoré sa vzťahujú na tie fyzické alebo právnické osoby, resp. organizácie bez právneho subjektu, ktoré z poverenia spoločnosti Casino Win Kft. vykonávajú činnosť spracovania údajov, majú byť uplatnené prostredníctvom zmluvy o dielo uzavretej so spracovateľom údajov.

3. Práva dotknutých osôb
Dotknutá osoba môže požiadať o informáciu o spravovaní jeho osobných údajov a môže požiadať o opravu jeho osobných údajov, resp. – s výnimkou správy údajov nariadených v právnych predpisoch – o ich vymazanie, prostredníctvom uvedených kontaktov spoločnosti Casino Win Kft. Casino Win Kft. je povinná prijatú žiadosť, resp. námietku do 3 dní od ich doručenia odovzdať vedúcemu organizačnej jednotky, ktorý z pohľadu správy údajov disponuje okruhom úloh a kompetenciami. Vedúci organizačnej jednotky disponujúci okruhom práv a kompetencií na žiadosť súvisiacej so správou osobných údajov dotknutej osoby poskytne písomnú odpoveď v zrozumiteľnej forme, a to najneskôr do 15 dní - v prípade námietky do 5 dní - od prijatia takej žiadosti. Informovanie  je rozšírené aj na informácie zadefinované v odseku (1) § 15 zákona č. CXII. z r. 2011 o samostatnom rozhodovaní o informáciách a o slobody informácií (ďalej len: Infozákon), ak informovanie dotknutej osoby nemôže byť odopreté na základe zákona. Podľa hlavného pravidla takáto informácia je bezplatná, spoločnosť Casino Win Kft. môže zúčtovať náhradu nákladov len v prípade zadefinovanom v odseku (1) § 15 Infozákona. Casino Win Kft. môže odmietať žiadosť len na základe dôvodov zadefinovaných v odseku (1) § 9 alebo v § 19 Infozákona a takéto odmietnutie sa realizuje s odôvodnením, informovaním zadefinovaným v odseku (2) § 16 Infozákona a v písomnej forme. Vedúci organizačnej jednotky zabezpečujúcej správu údajov opraví údaj, ktorý nie je v súlade s realitou – ak potrebné údaje a verejné listiny potvrdzujúce ich pravosť sú k dispozícii – a v prípade splnenia dôvodov zadefinovaných v odseku (2) § 17 Infozákona vykoná opatrenia smerujúce k vymazaniu spravovaných osobných údajov. Vedúci organizačnej jednotky, ktorá zabezpečuje správu údajov, na obdobie trvania posúdenia námietky dotknutej osoby týkajúcej sa spravovania jeho osobných údajov – no najviac na 5 dní – preruší správu údajov, preveruje opodstatnenosť tejto námietky a rozhodne o nej a o rozhodnutí informuje žiadateľa v súlade s obsahom odseku (2) § 21 Infozákona. V prípade, ak námietka bola opodstatnená, vedúci organizačnej jednotky, ktorá zabezpečuje správu údajov, postupuje v súlade s obsahom odseku (3) § 21 Infozákona. V prípade, ak počas uplatňovania práv dotknutej osoby posúdenie tohto prípadu nie je jednoznačné, vedúci organizačnej jednotky zabezpečujúcej správu údajov spolu so zaslaním dokumentov tohto prípadu a svojho stanoviska týkajúceho sa tohto prípadu môže požiadať o stanovisko osoby zodpovednej za ochranu údajov, ktorá mu musí vyhovieť do troch dní. Casino Win Kft. nahradí škodu pôsobenú inej osobe porušením spôsobeným protiprávnym spravovaním údajov dotknutej osoby alebo porušením požiadaviek bezpečnosti údajov, ale bude oslobodená od zodpovednosti, ak škoda bola spôsobená neodvrátiteľným dôvodom, ktorý nepatrí do okruhu správy údajov. Takisto neuhradí škodu, ak tá vznikla v dôsledku úmyselného alebo vážne nedbanlivého správania poškodenej osoby.

Dotknutá osoba svoju námietku v súvislosti s postupom spoločnosti Casino Win Kft. v oblasti správy údajov môže predložiť do NAIH:

názov: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság /Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií/
Sídlo: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Webové stránky: www.naih.hu

4. Popis správy údajov realizovanej na WiFi webovej stránke hostí
Miesto správy údajov:
Sídlo správcu údajov: 9022 Győr, Teleki László utca 17.
Informujeme Vás, že podmienkou používania služieb WiFi pre hostí je zadávanie e-mailovej adresy a prečítanie materiálu o ochrane údajov, ako aj súhlas s jeho obsahom.
4.1 Cieľom správy údajov je zabezpečenie udržiavania online spojenia, spravovaným údajom je e-mailová adresa, právnym základom správy údajov je súhlas dotknutej osoby podľa bodu a) odseku (1) § 5 Infozákona, doba úschovy údajov je 2-ročná, od začiatku spojenia, spôsob úschovy údajov je elektronický. Prostredníctvom nadväzovania online spojenia klient berie na vedomie obsah „Predpisu na ochranu údajov a bezpečnosti údajov” spoločnosti a súhlasí s ním.

5. Spracovanie údajov
Za účelom zabezpečenia technického pozadia Wifi služieb pre hostí a editovanie úvodnej stránky spoločnosť Casino Win Kft. využíva spracovateľa údajov
NOVOMATIC Hungária Kft.
9352 Veszkény (Novomatic park), Fő u 186.
akun@novomatic.com
6. Otázky neupravené v tomto informačnom materiály
V otázkach, ktoré nie sú upravené v tomto informačnom materiály, sú smerodajné nariadenia Predpisu pre správu údajov a pravidlá Infozákona.